Consulting stap voor stap

1. Het vooronderzoek

We gaan van start met een verkennend gesprek waarin we kennis maken met de personen die zullen betrokken worden in het project. Dit gaat verder dan de logistiek manager: vaak zijn ook andere afdelingen betrokken. Zoals IT (wanneer het gaat over logistieke softwarepakketten zoals een WMS of ERP), aankoop, productie, sales…

We luisteren aandachtig naar het verhaal, jouw verhaal, en naar de noden en doelstellingen van het bedrijf en we vervolledigen onze kennismaking met een eerste korte observatie van de operationele werking. Dan zijn we klaar om een gedetailleerd voorstel uit te werken. Daarin wordt onze aanpak in detail beschreven en wordt een schatting gemaakt van de tijd die we daarvoor nodig hebben. We bepalen duidelijk de doelstellingen en de deliverables.

Tijdens het vooronderzoek wordt de probleemstelling duidelijk afgelijnd en wordt een plan van aanpak voorgesteld dat na verfijning de basis vormt voor de optimale samenwerking.

2. De adviesopdracht : Het concept en de visie

De Kick off

Het project gaat van start met een Kick Off sessie waarbij alle leden van het project team betrokken worden. Die heeft tot doel om kennis te maken en het project voor te stellen en te bespreken hoe we tewerk willen gaan in samenwerking met de teams, en hoe we het project willen opvolgen en aansturen.

De observatie op het 'terrein'

Nu gaat het project echt van start en gaan we met een diepgaande observatie een eerste analyse maken de huidige werking. We bestuderen de flows en processen in detail en vragen de nodige data op. We zorgen ervoor dat we een heel goed beeld hebben van de werking van het bedrijf en ook van de informatieondersteuning die noodzakelijk is om de flows aan te sturen.

Door tijdens die fase veel aandacht te besteden aan de mening en de ervaringen van de operationele mensen kunnen we niet alleen reeds vroeg bepaalde hindernissen en verzuchtingen onderkennen maar kunnen we ook een klimaat van vertrouwen scheppen dat later van belang kan zijn voor het succesvol invoeren van de nieuwe oplossingen en begeleiden van het change management.

De data-analyse vormt de basis voor de volgende fase

In deze stap gaan we de resultaten van de observatie en van de analyse onderbouwen met de nodige cijfermatige gegevens. Op basis van allerlei data, kunnen we nauwkeurige analyses maken van ingaande en uitgaande flows en van de voorraden die nodig zijn om die in evenwicht te brengen.

Bijzondere aandacht gaat hier ook naar de snelheid van die flows en naar de inschatting van de klantenservice en de productiviteit en dit voor alle aspecten van de problematiek.

Brainstorming rond de resultaten met het project team

Kortom we zijn nu klaar om een duidelijk beeld te krijgen van de AS IS situatie en ook van de opportuniteiten die zich aanbieden voor de verdere uitwerking van het project. We kunnen nu alles in detail bespreken met het project team en de informatie verduidelijken en verfijnen. Bovendien gaan we ook op zoek naar de grote lijnen van mogelijk oplossingen. We zoeken niet naar 'rocket science' maar naar praktische 'state of the art' oplossingen die rekening houden met de draagkracht van de onderneming en die in realistische veranderstappen kunnen gerealiseerd worden.

Opbouw van de visie en het actieplan

Kortom we zijn nu klaar om een duidelijk beeld te krijgen van de AS IS situatie en ook van de opportuniteiten die zich aanbieden voor de verdere uitwerking van het project. We komen op die manier tot een duidelijke visie op de sterktes en de zwaktes van de organisatie en zijn nu klaar om de visie voor de toekomst af te lijnen en het actieplan op te bouwen.

Interactieve presentatie voor het management

De interactieve presentatie van de bevindingen van het project team over de huidige situatie en over de verbeter domeinen of de 'areas of improvement ' vormt het sluitstuk van deze belangrijke fase in het verbeterproject. We nemen ruimschoots de tijd om alle aspecten van het project met het management door te spreken en uitvoering van gedachte te wisselen over de toekomstvisie en het actieplan. Op manier komen we tot een duidelijk afgelijnd concept dat na goedkeuring door het management de basis vormt voor de verdere toekomst van het bedrijf.


3. De realisatie van het concept

In de derde fase wordt de oplossing samen met de lokale teams volledig uitgewerkt en wordt de problematiek in de diepte aangepakt om het vernieuwde concept stap voor stap te realiseren. De ervaring en de expertise van onze consultants wordt op die manier ook in deze fase verruimd met de inbreng van de lokale teams, zodat we ook bij de realisatie een uniek concept kunnen opbouwen dat snel praktisch toepasbaar wordt.

Hierbij is het belangrijk dat de hele organisatie, het hele bedrijf, betrokken wordt bij de uitbouw van de optimale oplossing. Iedereen moet dezelfde visie voor ogen hebben, en een rol kunnen spelen in de uitvoering van het concept. Dit vormt de basis voor onze visie op het verandertraject of het 'change management'.

Het concept wordt dus samen met het lokale team opgebouwd en geeft duidelijke antwoorden op vragen rond:

 • de optimalisatie van de klantenservice
 • bepaling van de verantwoordelijkheden
 • optimalisatie van productieplanning, voorraadniveaus, distributienetwerken etc.
 • optimale werking van het magazijn
 • keuze van het systeem voor de ondersteuning van de operationele en financiële controle
 • ...

Dit is de basis voor de visie op de logistieke activiteiten voor de komende jaren.

4. Realisatie en het co-management

Dit is vaak de laatste stap in een consulting project. Wanneer er een duidelijke visie bestaat, kan het veranderingsproces beginnen. Veranderingen worden best begeleid door ervaren managers. Zij hebben bij voorkeur zowel de nodige technische als people skills. Dit kunnen managers binnen de organisatie zijn, of deze rol kan opgenomen worden door het Zelco team.

Daarnaast moet ook de nodige opleiding voorzien worden voor de medewerkers om mee te zijn in het nieuwe denken.

Onze partners

Ontdek onze expertisedomeinen

 1. Supply chain management

 2. Magazijnmanagement

 3. Voorraadbeheer

 4. Productieplanning

 5. Transportmanagement

Laatste nieuws