De European Timber Regulation

21/03/2013

 

De European Timber Regulation: Europa legt vanaf maart 2013 nieuwe administratieve verplichtingen op aan bedrijven die hout en papier verhandelen.

 

 

Inhoud en doel van de verordering

Op 3 maart 2013 gaat de European Timber Regulation (EU-TR) van kracht in heel de Europese Unie. Die EU-TR is een Europese verordening (995/2012) die administratieve verplichtingen oplegt aan alle bedrijven die hout of papier verhandelen. Die bedrijven zijn zeer ruim op te vatten: dit kan gaan om houtkappers, houtimporteurs, maar ook om bedrijven die verpakking of meubelen aankopen of verkopen.

Het doel is om de oorsprong van hout en houtproducten te controleren door traceerbaarheid in alle stadia van de supply chain op te leggen. Zo wil Europa illegale houtkap aan banden leggen en de import binnen haar grenzen van illegaal gekapt hout tegengaan.

 

Twee soorten actoren in de supply chain, twee verschillende verplichtingen

In de hout- en papierketen moet een onderscheid gemaakt worden tussen 2 soorten actoren: operatoren en traders. Dit onderscheid is erg belangrijk in de nieuwe regelgeving, want de verplichtingen voor die twee types bedrijven liggen anders.

1) Operatoren zijn bedrijven die via import van buiten de Europese Unie of via houtkap binnen Europa hout voor de eerste keer op de Europese markt brengen. Een Belgische houthakker die hout kapt in België of Frankrijk of een Belgische houtimporteur die zijn Russisch of Indonesisch hout importeert is dus een operator.

2) Traders zijn alle bedrijven die het hout aankopen van operatoren of andere traders en verder verhandelen. Een meubelbedrijf dat hout inkoopt bij een Belgische zagerij is dus een trader. Ook de houtzagerij is een trader, want ze koopt al haar hout aan bij een inkoper. Het hout was dus al op de Europese markt gebracht.

 

 

Operatoren krijgen een verplichting tot “due diligence”, een vorm van risk management: het zo goed mogelijk beoordelen of het aangeleverde hout niet illegaal is gekapt. Zij houden een lijst bij van elk lot dat hen wordt geleverd en geven een beoordeling aan de leverancier of ze hem betrouwbaar achten of niet. Het bedrijf kan zelf de due diligence doen, en er zijn geen specifieke richtlijnen over de criteria die moeten worden beoordeeld. De administratieve verplichting kan ook worden uitbesteed naar derde instanties. Bij controle wordt de lijst opgevraagd door de bevoegde nationale instanties.

 Traders hoeven enkel een lijst bij te houden van de leveranciers van hout en houtproducten. Op die manier kan de controle opklimmen in de supply chain om de oorsprong van elk houtproduct te achterhalen.

 

Producten die onder de regeling vallen

De verordening heeft betrekking op alle houtproducten en papierproducten, al zijn er uitzonderingen. De verordening heeft bijvoorbeeld geen betrekking op retourproducten, houten speelgoed of potloden. Er zijn lijsten van goederen die wel en niet onder de regulering vallen beschikbaar op de hyperlink onderaan.

In de supply chain is verpakking erg belangrijk, omdat het ook een beschermende en conserverende functie heeft. Hout en karton worden erg veel gebruikt, en kunnen ook onder de EU-TR-verordening vallen. Kunnen, want er is een onderscheid: verpakkingen (‘packaging’) zoals kisten of kratten die als verpakking worden aangekocht door een firma, vallen onder de regelgeving. Als een chemisch bedrijf volle vrachten houten kisten aankoopt om haar producten in te verpakken, vallen zij onder de regelgeving. Zij zijn een trader en moeten dus een lijst bijhouden van hun leveranciers.

Verpakking van andere producten (‘packing’) valt niet onder de verordening. Dit is “verpakkingsmateriaal dat uitsluitend wordt gebruikt als verpakkingsmateriaal om een ander op de markt gebracht product te ondersteunen, beschermen of dragen.”  Als een firma dus stalen vaten inkoopt die op houten paletten worden aangeleverd, heeft de EU-TR hier geen betrekking op. De firma heeft immers niet de bedoeling het houten palet aan te kopen, maar wel de drums die hierop staan.

 

Verdere info:

Wie een kort en duidelijk overzicht wil van de regulering, kan terecht op de onderstaande website. Ook lijsten van welke producten wel en niet onder de verordening vallen, kunt u hieronder terugvinden:

http://www.euflegt.efi.int/files/attachments/euflegt/summary_eu_timber_regulation_27012012.pdf